Splošni pogoji poslovanja2018-10-12T09:54:35+00:00

Politika zasebnosti

Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami, ki jih firma Prenova d.o.o.
dobi o vas, kadar obiščete in uporabite našo spletno stran ali nam te informacije
posredujete na drug način.
V firmi Prenova d.o.o. cenimo vašo zasebnost, zato vaše osebne podatke skrbno
varujemo. Informacije, ki nam jih posredujete so varovane pred tretjimi
nepooblaščenimi osebami , s čimer vam zagotavljamo brezskrbno in nemoteno
poslovanje z nami.

Varovanje osebnih podatkov pomeni:

Da ne bomo zlorabljali vaših osebnih podatkov na kakršen koli način. Vaših
kontaktnih in osebnih podatkov ne bomo posredovali tretji nepooblaščeni strankiosebi.
Kadar koli se lahko hitro in enostavno odjavite od katere koli naše e-pošte ali
drugih oblik komuniciranja.
Vse naše spletne aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU)
2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih
podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta
Evrope (ETS št. 108, ETS št. 181, ETS št. 185, ETS št. 189)) ter nacionalno
zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.
l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št.
96/09 in 19/15), ZVOP-2, ZPT-1B itd.).

Upravljavec osebnih podatkov

Ime in sedež firme: Prenova d.o.o.,  Poljska cesta 19, 3210 Slovenske Konjice
Odgovorna oseba firme: Roman in Rozalija Skerbinšek
Kontaktni podatki firme glede varstva podatkov: Prenova d.o.o.,  Poljska cesta 19, 3210 Slovenske Konjice
Tel: 051 626 138, info@prenova.si

 

Zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov

Prenova d.o.o. ne zbira vaših osebnih podatkov, razen, kadar mu vi to omogočite oz.
v to privolite, se pravi ob interesu za naše izdelke in z njimi povezane storitve, ob
naročilu izdelkov ali storitev, ob prijavi na e-novice ipd.
Prenova d.o.o. zbira in obdeluje (uporablja) vaše osebne podatke za naslednje
namene, in sicer za:
– izpolnitev tehničnih razlogov administracije na ponudnikovi spletni strani,
– sklenitev in izvajanje pogodbe, sklenjene s ponudnikom, vključno s
ponudnikovo izpolnitvijo vaših naročil (dobavo produktov in zagotovitvijo
storitev), komunikacijo z vami, preveritvijo vaših plačil in izpolnitvijo drugih
obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti (zakoniti interes ponudnika za
obdelavo vaših osebnih podatkov, točka (f) člena 6 (1) GDPR),
–  ponudnikovo pošiljanje novic na vaš naslov in vašo telefonsko številko, ki jih
posredujete ponudniku;

vse druge namene, za katere se izrecno, informirano in nedvoumno strinjate z
obdelavo vaših osebnih podatkov pri sodelovanju s ponudnikom.

 

Osebni podatki

Ponudnik, skladno z nameni opredeljenimi v tej politiki zbira naslednje osebne
podatke:
– osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, lokacija/naslov);
–  kontaktni podatki in podatki o komunikaciji z upravljavcem (e-poštni naslov (email),
telefonska številka, datum in vsebina poštne komunikacije, datum, ura in
vsebina e-poštne komunikacije, ter ostali podatki, ki jih je posameznik sam
vpisal v obrazce ali poslal preko maila.
– način pridobitve oziroma vir, preko katerega je posameznik prišel v stik z
upravljavcem (spletna stran in oglasna kampanja, fizični razstavni prostor)
– podatke o uporabnikovih nakupih in izdanih računih (datum in kraj nakupa,
kupljeni artikli, cene kupljenih artiklov, skupni znesek nakupa, način plačila,
naslov vgradnje, naslov za dostavo, številka in datum izdaje računa, oznaka
osebe, ki je izdala račun, ipd.) ter podatke o reševanju reklamacij izdelkov;
– podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (datumi in ure
obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URLji, čas zadrževanja na
posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta,
opravljene nastavitve na spletnem mestu) ter podatke o uporabi (branju)
prejetih sporočil (e-pošta) upravljavca.
Za točnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Prenova d.o.o. ne odgovarja.
Osebni podatki se zbirajo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznika.

 

Hramba osebnih podatkov

Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za
uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje
obdelovani (npr. za zagotovitev, da dostopate in uporabljate vaš spletni račun pri
ponudniku , za ponudnikovo ugotavljanje vašega zanimanja po nakupu, vgradnji ali
servisiranju ponudnikovih proizvodov, za izpolnitev vaših naročil, preveritev vaših
plačil in izpolnitev drugih obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti, za
zagotovitev, da lahko dostopate do posebnih informacij, ki so vam na voljo, za
zagotovitev, da lahko uporabljate ugodnosti ponudnika, za ponudnikovo pošiljanje enovic
ipd.).
Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje na podlagi zakona, ponudnik hrani za
obdobje, ki ga predpisuje zakon.
Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa
s posameznikom, ponudnik hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in
še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in ponudnikom
do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani ponudnik podatke še 5 let po
pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni
bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.
Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolite
posameznika, ponudnik hrani do preklica te privolitve s strani posameznika.
Ponudnik take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen
obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, da bi ponudnik prenehal pošiljati svoje enovice,
bi ponudnik vse osebne podatke, zbrane v ta namen, izbrisal četudi
posameznik, ki je privolil v obdelavo osebnih podatkov za takšen namen, preklica ni
podal).

 

Obdelovalci osebnih podatkov

Poleg zaposlenih v firmi Prenovad.o.o. osebne podatke v njegovem imenu in za
njegov račun obdelujejo tudi pogodbeni obdelovalci, kot so podjetja, ki nudijo
tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in
vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in
uvajalci programskih rešitev, klicni center. Pod pogodbene obdelovalce štejemo tudi
osebe in firme, ki so potrebne za izvajanje pogodb, kot so na primer serviserji,
monterji, distributerji, zavarovalnice, dostavne službe, zunanji tržniki, prevozniki blaga
na naslove potrošnikov,…

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik posamezna opravila
v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem).
Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu
ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem
pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.
Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so predvsem: podizvajalci
storitev, ki omogočajo in zaokrožujejo ponudnikove storitve, monterji in serviserji
ponudnikovih proizvodov, prevozniki ponudnikovih proizvodov, računovodski servis,
odvetniki in drugi ponudniki pravnega svetovanja, ponudniki zavarovalniških storitev,
ponudniki obdelave podatkov in analitike, vzdrževalci IT sistemov, ponudniki
spletnega gostovanja in pošiljanja e-poštnih sporočil, ponudniki plačilnih sistemov,
ponudniki sistemov za upravljanje odnosov s strankami (CRM).
Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

 

Iznos in varovanje podatkov

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne
iznašamo v druge države.
Za varovanje zbirk osebnih podatkov je poskrbljeno z najnaprednejšimi tehnologijami,
kot je npr. Šifriran komunikacijski kanal s pomočjo protokola SSL (Secure Sockets
Layer) med napravo in strežnikom ter uporabnikom in strežnikom, požarnim zidom,
omejitev in kontrola dostopa, itd.

Pravice posameznika

S pisno zahtevo, poslano na naslov ponudnika, lahko posameznik zahteva dostop,
dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov,
ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos
podatkov.
Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v
celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov ponudnika. Preklic
privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do
njenega preklica.
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če
meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v
nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

Pravno obvestilo

Avtorske pravice

Last te spletne strani in njenih vsebin, je firma Prenova d.o.o., ki z njo tudi upravlja.
Vsebine, objavljene na strani www.prenova.si se lahko uporabljajo le v nekomercialne
namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se
torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Prav tako si firma
Prenova d.o.o. pridržuje pravico do sprememb vsebin te strani, kot tudi ostalih
pogojev uporabe, brez predhodne najave, če meni da je to potrebno ali se
spremenijo zakonske zahteve. Ti pogoji uporabe so objavljeni na vstopni strani, tako
da jih uporabnik vidi, je z njimi seznanjen in se z njimi v celoti strinja.

Pridržki

Firma Prenova d.o.o. bo na svojih spletnih straneh zagotavljala maksimalno možno
točnost in ažurnost podatkov, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za
škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti. Firma Prenova
d.o.o. tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih
povzročijo informacije, vsebovane na tej spletni strani, prav tako tudi ne prevzema
nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te
spletne strani, zato priporočamo, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno
zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani.
Firma Prenova d.o.o. ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, morebitno
netočnost informacij kot tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih
ali nepopolnih informacij. Prav tako firma Prenova d.o.o. in druge pravne ali fizične
osebe, ki so sodelovale pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ne odgovarjajo za
nobeno škodo, ki bi izhajala iz: dostopa, uporabe, nemožnosti uporabe teh
informacij, napak ali pomanjkljivosti vsebin na tej strani.
Obvestilo potrošnikom po Zakonu o izvensodnem reševanju potrošniških sporov
(ZIsRPS)
Podjetje Prenova d.o.o., skladno z določilom 3. odst. 32. člena Zakona o
izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS 81/2015 – ZIsRPS), svoje
stranke obvešča, da za reševanje potrošniškega spora ne priznavamo nobenega
izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS).

Pokličite:03 758 07 20
Pošljite povpraševanjeza ugodno ponudbo!
Ime in priimek:
Vaš e-mail naslov:
Telefon: